چهارشنبه , ۲۹ فروردین ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » قاضی صلواتی حکم شش سال حبس تعزیری خانم نازک افشاررا صادر کرد

قاضی صلواتی حکم شش سال حبس تعزیری خانم نازک افشاررا صادر کرد

خانم افشار کارمند سابق سفارت فرانسه در تهران به منظور دیدار با مادر بیمار و پیرش به ایران رفت، ولی روز بیست و دوم اسفند در همان لحظه ورود به تهران در فرودگام “امام خمینی”  توقیف و بازداشت و روانه سیاهچال اوین شد.

خانم افشار بطور قانونی میتواند نسبت به این حکم اعتراض کرده و فرجامخواهی کند. به این ترتیب امروز یکشنبه با تودیع پانصد میلیون تومان وثیقه، و تا زمان تشکیل دادگاه پژوهشی، بطور موقت اززندان آزادشد.