پنجشنبه , ۱۰ اسفند ۱۴۰۲
صفحه اول » حقوق بشر » یک هفته با حقوق بشر؛ اخبار تکمیلی هفته چهارم فروردین مــاه ۱۳۹۵ خورشیدی

یک هفته با حقوق بشر؛ اخبار تکمیلی هفته چهارم فروردین مــاه ۱۳۹۵ خورشیدی

گزارش هفتگی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در  ایران؛ اخبار تکمیلی هفته چهارم فروردین ماه ۱۳۹۵ خورشیدی