شنبه , ۵ اسفند ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » مبانی جهان بینی و تفاوت آن با موضعگیریهای سیاسی- اجتماعی

مبانی جهان بینی و تفاوت آن با موضعگیریهای سیاسی- اجتماعی

مبانی شکل دهنده به شخصیت فردی- اجتماعی- سیاسی هرکسی در نوع نگرش او نسبت به جهان نهفته است. نظریات و موضعگیریهای هر فرد در قبال امور سیاسی – اجتماعی به تحول شرایط خارجی مرتبط است. اصل عدول از فتوا در اجتهاد نیز ناشی از انطباق نظریات فقهی و حقوقی با قضایای متحول اجتماعی و سیاسی جامعه میباشد. به همین دلیل این نظریات میتواند متباین و حتی متناقض جلوه کند، اما این قضیه ربطی به جهان بینی هر شخص و ارزشهای مورد قبول او ندارد.

tahrif